Föreningens hantering av motioner

Att redogöra för inkomna motioner till ett årsmöte i en ideell förening är en viktig del av mötesprocessen för att säkerställa att alla medlemmar har insyn i och möjlighet att påverka föreningens verksamhet och beslut. Genom att följa denna process kan en ideell förening säkerställa en öppen och demokratisk hantering av inkomna motioner till årsmötet.

Vill du lämna en motion till föreningens styrelse så gör du det här. Notera att det varje år finns ett sista datum angivet inför varje årsmöte då motioner skall vara styrelsen tillhanda för att komma med under det aktuella mötet, samt krav på godkänt medlemskap innan motionen skickas.

Nedan följer en generell beskrivning av hur detta kan gå till:

1. Inlämning av motioner: Innan årsmötet ska medlemmarna informeras om möjligheten att lämna in motioner. Detta kan ske genom föreningens stadgar, hemsida, medlemsutskick eller andra kommunikationskanaler. Vanligtvis ska motionerna vara föreningen tillhanda en viss tid före årsmötet för att ge styrelsen tillräckligt med tid att förbereda sig.

2. Registrering av motioner: Styrelsen eller en särskild motionsgrupp ansvarar för att ta emot och registrera de inkomna motionerna. Det är viktigt att tydligt dokumentera vem som har lämnat in varje motion samt innehållet i varje motion.

3. Sammanställning och utvärdering: Efter att motionsfristen har gått ut samlar styrelsen eller motionsgruppen in alla inkomna motioner och sammanställer dem. Detta kan innebära att gruppera liknande motioner tillsammans för att underlätta diskussionen under årsmötet.

4. Förberedelse av handlingar: Motionerna och eventuella styrelsens yttranden eller förslag till beslut för varje motion sammanställs i en motionsskrivelse eller dagordning som distribueras till medlemmarna inför årsmötet. Detta ger medlemmarna möjlighet att bekanta sig med motionerna och tänka igenom sina åsikter och eventuella ståndpunkter.

5. Diskussion och beslut: Under årsmötet diskuteras varje motion. Vanligtvis får den som har lämnat in motionen möjlighet att motivera den, och sedan får övriga medlemmar möjlighet att uttrycka sina åsikter eller ställa frågor. Efter diskussionen genomförs omröstning om varje motion, där medlemmarna kan rösta för, emot eller avstå.

6. Protokollföring: Alla diskussioner och beslut kring motionerna dokumenteras i mötesprotokollet. Detta inkluderar information om vilka som har talat för eller emot motionerna samt resultatet av omröstningarna.

7. Uppföljning och åtgärder: Efter årsmötet implementerar styrelsen de beslut som har fattats genom att genomföra de åtgärder som krävs enligt de antagna motionerna. Det är också viktigt att kommunicera dessa beslut och eventuella följande åtgärder till medlemmarna för att säkerställa transparens och delaktighet i föreningens verksamhet.

Årsmöte 2024

Kom och gör din röst hörd på vårt årsmöte.

Utöver delaktighet i klubbens verksamhet så får du lyssna till ett intressant föredrag om militär och civil dykning, givet av vår medlem Andreas Svanström.

Har du ännu inte hunnit bli medlem för 2024 kan du göra det här!