Fastställd i styrelsemöte 2023-06-12.

Dykarklubben Öckerödorarna är mån om att du som medlem och besökare på våra webbplatser ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR), och med anledning av dessa förändringar har Dykarklubben Öckerödorarna tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur och varför vi sparar personuppgifter, samt vilka rättigheter du som individ har.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Dykarklubben Öckerödorarna (nedan kallad Klubben) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för klubbens verksamhet.

Varför behandlar vi personuppgifter?

För att Klubben ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Klubben finns till för sina medlemmar, vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det åtagande Klubben gör mot sina medlemmar. Det handlar exempelvis, men inte uteslutande, om aktivitets- och utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.

Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i Klubben
 • Förbundsadministration
 • Deltagande och administrering av klubbens utbildningsverksamhet
 • Deltagande i tävlingsverksamhet
 • Klubbens arrangerade mötesplatser (utöver tävling och utbildning)
 • Ansökan och hantering av bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlemmar
 • Kontakt med samarbetspartners
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Klubben kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Svenska SportDykarFöreningen (SSDF), RiksidrottsFöreningen (RF), distriktsidrottsförbund och/eller andra specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Om Klubben måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i tredje land eller på annat sätt representerar Klubben internationellt.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Klubben har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom klubbens verksamhet.
Listan kan komma att kompletteras/justeras utifrån utvecklingen av klubbens verksamhet. 

Ändamål för behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i förbundet Avtal
Förbundsadministration Avtal
Deltagande och administrering av klubbens utbildningsverksamhet Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning. Avtal för ev. övriga utbildningsaktiviteter.
Deltagande i tävlingsverksamhet Avtal och/eller samtycke
Ansökan om bidrag Avtal och rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av Klubben Allmänt intresse
Kontakt med Klubben Intresseavvägning
Besök på våra hemsidor Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Klubben kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till.

 • Du har rätt att få ett registerutdragavseende klubbens behandling av dina personuppgifter. Klubben ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Klubben ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
 • Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitetav personuppgifterna.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigeradeom de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
 • Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas.
  • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.
 • Du har rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
 • Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Cookies

En cookie är en liten datafil, som ofta innehåller en unik identifierare, som skickas till din webbläsare (om webbläsarinställningarna tillåter det) som sedan lagras på den enhet du använder för att surfa på webbplatsen. Cookies är en mycket vanlig teknik för att komma ihåg viss information om en besökare till en webbplats.

Klubben använder cookies för de webbplatser Klubben administrerar för följande syften:

 • Analysera användningen av webbplatser genom att till exempel identifiera och räkna antalet besökare och dess beteende. Detta hjälper oss att se vilka delar som är populära och vilka delar som behöver förbättras för att göra upplevelsen bättre för besökaren.
 • Styra annonsering så att eventuella annonser du ser är mer relevanta för dig, att du inte behöver se samma annons flera gånger samt att mäta effektiviteten i enskilda annonskampanjer.

Vill du inte acceptera cookies kan du ange detta när du kommer till vår webbplats och du kan också genom din webbläsare radera sparade cookies.

Kontakt

Du har rätt att inkomma med klagomål avseende klubbens behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), imy.se.

Har du frågor om klubbens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du oss på info@ockerodorarna.se.

Årsmöte 2024

Kom och gör din röst hörd på vårt årsmöte.

Utöver delaktighet i klubbens verksamhet så får du lyssna till ett intressant föredrag om militär och civil dykning, givet av vår medlem Andreas Svanström.

Har du ännu inte hunnit bli medlem för 2024 kan du göra det här!